شيوع چاقي در مدارس ابتدايي استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شيوع چاقي در مدارس ابتدايي استان گلستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پياورد سلامت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: عوامل متعددی زمینه ساز ابتلا انسان به بیماری چاقی است و این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع و برخی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آن در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان در سال 1389 به اجرا در آمده است. روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است که بر روی 7399 دانش آموز مقطع ابتدایی (3934 پسر و 3465 دختر) از 112 مدرسه که بطریق نمونه گیری دو مرحله ای خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شده اند بعمل آمده است. تعداد مدارس از نظر جنس و محل زندگی یکسان بود. از داده های استاندارد مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها (CDC) برای مقایسه اندازه های آنتروپومتری استفاده شده است.یافته ها: بر اساس آزمون رگرسیون خطی مقدار افزایش وزن، قد و نمایه توده بدنی به ازا هر سال در پسران بترتیب 2.70 کیلوگرم، 4.62 سانتی متر و 0.42 کیلوگرم بر متر مربع (P=0.001) و در دختران بترتیب 3.12 کیلوگرم، 5.19 سانتی متر و 0.52 کیلوگرم بر متر مربع (P=0.001)بود. در مجموع بیشترین و کمترین میزان شیوع چاقی بترتیب در شهرستان های گمیشان و رامیان مشاهده گردید. خطر نسبی ابتلا به چاقی در پسران 1.203 برابر دختران (1.341-1.078، (CI %95و در مناطق شهری 1.382 برابر مناطق روستائی (1.541-1.240، (CI %95در افراد با وضعیت اقتصادی خوب 2.297 برابر افراد با وضعیت اقتصادی فقیر (2.761-1.911، (CI %95مشاهده گردید.نتیجه گیری: چاقی از مشکلات بهداشتی دانش آموزان دبستانی استان گلستان است و با شهرنشینی و بهبود شرایط اقتصادی خطر ابتلا به آن افزایش می یابد.
كلید واژه: مدارس ابتدایی، دانش آموزان، چاقی، استان گلستان

لینک کمکی