خستگي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي انکولوژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خستگي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي انکولوژي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: بخش های انکولوژی بزرگسالان و کودکان هر یک مشخصه های خاص خود دارد که می تواند باعث بروز خستگی در ابعاد متفاوت در پرستاران شاغل در این بخش ها شود. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه خستگی و عوامل مرتبط با آن، در پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی کودکان و بزرگسالان است.روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقایسه ای بر 215 پرستار شاغل در بخش های انکولوژی کودکان (97 نفر) و بزرگسالان (118 نفر) بیمارستان های منتخب تهران که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل «پرسش نامه عوامل روانی و اجتماعی مربوط به کار»، «پرسش نامه عوامل تنش زای شغلی پرستاری» و «مقیاس خستگی پرستاران انکولوژی» بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه شماره 16 و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میان تمامی ابعاد خستگی در دو گروه پرستاران، اختلاف معنا دار آماری وجود داشت (P£0.001). بین نمرات عوامل محیطی و عوامل سازمانی اجتماعی مرتبط با خستگی در دو گروه پرستاران، تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت.ولی بین نمرات عوامل عاطفی مرتبط با خستگی در هر دو گروه پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی، تفاوت معنی دار آماری وجود داشته است (P£0.001).نتیجه گیری کلی: با عنایت به وجود تفاوت میان عوامل عاطفی مرتبط با خستگی، در دو گروه پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی کودکان و بزرگسالان، توجه بیشتر به شرایط خاص بخش های انکولوژی که ممکن است منجر به بروز خستگی در پرستاران شاغل در این بخش ها گردد توصیه می شود.
كلید واژه: پرستار انکولوژی، خستگی، عوامل مرتبط

لینک کمکی