دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا بر بنياد کهن نمونه نرينه روان (= آنيموس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا بر بنياد کهن نمونه نرينه روان (= آنيموس) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي)

تعداد صفحات :46

پنج کهن نمونه «خود»، «سایه»، نرینه روان (= آنیموس)، مادینه روان (= آنیما) و نقاب از کهن نمونه های برجسته و بنیادین یونگ است که کارکرد آنها در دبستان نقد اسطوره شناختی ژرفا برای گزارش و رمزگشایی اسطوره و حماسه های اسطوره ای بنیادین و بی بدیل می نماید.در کتاب های نقد ادبی این کهن نمونه ها در زیر دبستان های نقد اسطوره شناختی و روان شناختی می آید و در اندازه شناختگی (= تعریف) پایان می آید و هیچ گونه تحلیل و کارکردی از آنها در نقدهای اسطوره شناختی به دست داده نمی شود.ما، در این جستار برای نخستین بار یکی از این کهن نمونه ها نامزد به نرینه روان (= آنیموس) را می گزاریم و کارکرد آن را در حماسه های اسطوره ای فراروی منتقدان ادبی می نهیم.در پایان، آنچه بایسته گفت می نماید آنست که گزارش و تحلیل ما از کهن نمونه نرینه روان (= آنیموس) بی پیشینه و نوآیین است.
كلید واژه: نرینه روان (= آنیموس)، دبستان نقد اسطوره شناختی ژرفا، کهن نمونه، دبستان نقد اسطوره شناختی برون روانی، تصویرهای کهن نمونه ای

لینک کمکی