تاثير اسيد آمينه ال- آلانين بر روي برخي شاخص هاي هماتولوژيكي بچه تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير اسيد آمينه ال- آلانين بر روي برخي شاخص هاي هماتولوژيكي بچه تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :13

در این پژوهش یك دوره آزمایش 60 روزه به منظور ارزیابی تاثیر اسیدآمینه ال- آلانین جیره بر روی برخی شاخص های خونی بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) به مدت 8 هفته انجام شد. برای این منظور 96 عدد بچه ماهی با وزن متوسط 23.6 گرم پس از عادت دهی به غذای کنسانتره در 12 حوضچه فایبرگلاس 500 لیتری تقسیم و تحت تیمار با سطوح ال- آلانین افزوده شده به جیره پایه، در مقادیر 1، 2 و 3 درصد جیره قرار گرفتند. غذادهی به مقدار 4 درصد وزن بدن و در 6 نوبت انجام شد. خون گیری در ابتدای دوره به طور تصادفی از تعدادی ماهی انجام شد، اما در انتهای دوره از هر تیمار 6 ماهی یعنی از هر تکرار 2 ماهی و در مجموع 24 ماهی خون گیری به عمل آمد. اندازه گیری وزن و طول کل به صورت ماهیانه انجام شد. شاخص های هماتولوژیکی شامل تعداد گلبول های سفید و قرمز و شمارش افتراقی گلبول های سفید و تعیین هماتوکریت، هموگلوبین، حجم متوسط یاخته ای (MCV)، میانگین غلظت هموگلوبین ذره ای (MCHC) و غلظت هموگلوبین ذره ای (MCH) مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص های هماتولوژیکی خون به استثنا لنفوسیت، مونوسیت، هماتوکریت و MCH اختلاف معنی داری را در میان تیمارهای مختلف ال- آلانین نشان دادند (P<0.05). به طوركلی نتایج نشان می دهد كه كاربرد ال- آلانین می تواند كارایی رشد و برخی شاخص های خونی را در بچه تاس ماهی ایرانی تحت تاثیر قرار دهد.
كلید واژه: ال- آلانین، تاس ماهی ایرانی، شاخص های هماتولوژیكی

لینک کمکی