اثر جيره غذايي حاوي دياتوهيت طبيعي روي فاکتورهاي رشد، بازماندگي و کيفيت لاشه ماهي قزل آلا رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر جيره غذايي حاوي دياتوهيت طبيعي روي فاکتورهاي رشد، بازماندگي و کيفيت لاشه ماهي قزل آلا رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی اثر افزودن دیاتومیت طبیعی به جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) روی فاکتورهای رشد، بازماندگی و کیفیت لاشه، 3000 عدد بچه ماهی انگشت قد در سه تیمار با 3 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. هر تکرار دارای 300 عدد بچه ماهی بود. به غذای بچه ماهیان تیمارهای اول و دوم به ترتیب 3 و 2 درصد دیاتومیت افزوده شد. گروه سوم نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و هیچ نوع ماده ای به غذای آن اضافه نگردید. بچه ماهی ها به مدت 80 روز در مخزن های بیضی شکل فایبرگلاس یک مترمکعبی قرار داشتند، سپس به حوضچه های گرد سیمانی منتقل گردیدند و 50 روز پایانی را در آنجا گذراندند. هر 20 روز یکبار از هر تکرار 30 قطعه بچه ماهی به طور تصادفی انتخاب و تمامی فاکتورهای رشد و بازماندگی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از افزودن دیاتومیت به جیره غذایی قزل آلا حاکی از آن بود که هر چند تمامی شاخص های رشد و بازماندگی نسبت به گروه شاهد بهبود داشتند، ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نیست، به جز در مورد تجزیه لاشه که اختلافات معنی دار مشهود بود و در واقع با تجزیه عضله و کبد مشخص شد میزان چربی کبد در تیمار دوم (جیره غذایی حاوی 2 درصد دیاتومیت) با 0.87 درصد نسبت به تیمار اول (جیره غذایی حاوی 3 درصد دیاتومیت) با 1.05 درصد و گروه سوم (شاهد) با 1.86 درصد، کمتر بوده و هر 3 گروه از نظر آماری دارای اختلاف معنی دار با یکدیگر بودند. میزان پروتئین عضله در گروه شاهد اندکی بیشتر از دو تیمار حاوی دیاتومیت ش، ولی این اختلافات از لحاظ آماری معنی دار نبوده و هر سه گروه دارای ارزش پروتئینی یکسانی بودند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل، می توان بیان نمود که افزودن دیاتومیت به جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان میزان جذب چربی در عضله و کبد ماهی را تحت تاثیر قرار می دهد و می توان از آن به عنوان یکی از راه های تنظیم درصد چربی جیره در این ماهی استفاده نمود.
كلید واژه: بازماندگی، دیاتومیت، رشد، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، کیفیت لاشه

لینک کمکی