تاثير سياستهاي مالياتي بر کارايي دولت در شرايط آزادسازي اقتصادي (مطالعه موردي: کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير سياستهاي مالياتي بر کارايي دولت در شرايط آزادسازي اقتصادي (مطالعه موردي: کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه ماليات

تعداد صفحات :25

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاستهای مالیاتی بر كارایی دولت، در شرایط آزادسازی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2008-1995 است. بر اساس تعریف بنیاد هریتیج، آزادی مالیاتی یک مقیاس کیفی است بطوری که پایین ترین سطح مالیات به عنوان بالاترین سطح آزادی مالیاتی تلقی می شود. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی– سری زمانی (پانل دیتا)، تاثیر آزادسازی مالیاتی بر کارایی دولت در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره (2008-1995) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است و از نرم افزار Estata جهت برآورد مدل مورد نظر استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد رابطه منفی بین آزادسازی مالیاتی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون معنی دار بودن در سطح 5 درصد نیز آن را تایید نموده است.
كلید واژه: آزادسازی اقتصادی، آزادی مالیاتی، کارایی دولت، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

لینک کمکی