تاثير اسپرم گيري مجدد بر روي برخي پارامترهاي اسپرم شناختي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus Borodin, 1897)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير اسپرم گيري مجدد بر روي برخي پارامترهاي اسپرم شناختي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus Borodin, 1897) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :13

تحقیق حاضر در سال 1388، در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت صورت پذیرفت. جهت انجام این تحقیق از 11 مولد نر وحشی تاس ماهی ایرانی استفاده گردید. هر مولد با فاصله چند روزه (7- 3 روز) 2 بار مورد تزریق هورمون قرار گرفته و پس از هر تزریق از آنها اسپرم گیری شد که تنها از 6 مولد برای بار دوم اسپرم گیری گردید. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که میانگین درصد تحرک اسپرم در مرحله اول اسپرم گیری برابر 78.5±5.43 درصد و در مرحله دوم اسپرم گیری برابر 50.0±20.25 درصد بود. همچنین میانگین طول دوره تحرک اسپرم در مرحله اول اسپرم گیری برابر 315.83±162.16 ثانیه و در مرحله دوم اسپرم گیری برابر 212.5±110.53 ثانیه به دست آمد. میانگین تراکم اسپرم در مرحله اول اسپرم گیری برابر 2.1´109±1.3´109 سلول در هر میلی لیتر و در مرحله دوم اسپرم گیری برابر 0.55´109±0.34´109 سلول در هر میلی لیتر بود. میانگین اسپرماتوکریت نیز در مرحله اول اسپرم گیری برابر 9.33±3.32 درصد و در مرحله دوم اسپرم گیری برابر 3.42±3.35 درصد به دست آمد. سنجش pH نمونه اسپرم های استحصالی نیز نشان داد که میانگین pH اسپرم در مرحله اول اسپرم گیری برابر 8.41±0.53 و در مرحله دوم اسپرم گیری برابر 8.05±0.33 بود. بر اساس نتایج حاصل مشخص گردید که در مورد پارامترهای درصد تحرک اسپرم، اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم بین دو مرحله اسپرم گیری اختلاف معنی دار وجود داشته است، ولی با وجود کاهش در میزان طول دوره تحرک و pH اسپرم در مرحله دوم اسپرم گیری، بین دو تکرار اختلاف معنی دار وجود نداشت.
كلید واژه: اسپرم گیری، پارامترهای اسپرم شناختی، تاس ماهی ایرانی

لینک کمکی