بيوتكنيك صيد سرك در مزارع پرورش ميگوي سفيد هندي و مقايسه برخي شاخص هاي توليدي آن با مزارع يك دوره و دو دوره در سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بيوتكنيك صيد سرك در مزارع پرورش ميگوي سفيد هندي و مقايسه برخي شاخص هاي توليدي آن با مزارع يك دوره و دو دوره در سال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :10

هدف این پژوهش مطالعه بیوتكنیك روش صید سرك و كارآیی آن در افزایش تولید سالیانه پرورش میگوی سفید هندی (Fenerropenaeus indicus) در مركز پرورش میگوی گواتر چابهار بود. به این منظور در 3 مزرعه (مشتمل بر 42 استخر) روش صید سرك اجرا شد و نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده از پرورش یك و دو دوره در سال در 6 مزرعه دیگر مقایسه شد. مزارع با صید سرك با 240 هزار عدد پست لارو در هر استخر و با تراكم 22 عدد در واحد سطح ذخیره سازی شد. به طور متوسط در روز 108 پرورش از هر مزرعه به طور میانگین 6304 كیلوگرم سرك برداشته شد و همه مزارع پس از 138 روز صید شدند. میانگین میگوهای برداشت شده در صید سرك و نهایی به ترتیب 11.6 و 14.9 گرم بود. میانگین تولید كل هر مزرعه و تولید در واحد هكتار به ترتیب 36626 و 2354 كیلوگرم به دست آمد. ضریب تبدیل غذایی در مزارع صید سرك 1.66 بود. نتایج این پژوهش نشان داد كه مزارع با صید سرك حدود 6 تن بیش از مزارع یك دوره در سال، ولی حدود 11 تن كم تر از مزارع دو دوره در سال تولید داشتند. براساس نتایج این پژوهش برنامه ای جهت اجرای صید سرك در سال های آتی در منطقه مورد مطالعه (گواتر چابهار) پیشنهاد شد.
كلید واژه: صید سرك، گواتر، میگوی سفید هندی

لینک کمکی