عنوان فارسي: خاستگاه نظريات علمي اقتصاد اسلامي (عنوان عربي: أصل الاراء العلمية في الاقتصاد الاسلامي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: خاستگاه نظريات علمي اقتصاد اسلامي (عنوان عربي: أصل الاراء العلمية في الاقتصاد الاسلامي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)

تعداد صفحات :24

چکیده فارسی:برخی بر این عقیده اند كه علم اقتصاد، اسلامی و غیر اسلامی ندارد؛ زیرا در مقام گردآوری ممكن است صبغه اسلامی داشته باشد و لكن تولید علم مربوط به ساحت جواب و داوری است. در این ساحت، یك واقعیت بیشتر وجود ندارد. بنابراین واقعیت یگانه ای كه جواب سوال قرار می گیرد، غیر از عنوان واقعیت، وصف دیگری را به عنوان اسلامی و غیر اسلامی نمی پذیرد. این مقاله پاسخی به این اشكال و در واقع تلاشی است برای تصویر علم اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه ای از علوم اقتصادی. مبنای فلسفی شكل گیری این شاخه علمی، تاثیرگذاری اعتباریات خاص آموزه های اسلامی بر رفتارها و متغیرات اقتصادی است؛ زیرا مفروض آن است كه این اعتبارات، چارچوب های این رفتارها و متغیرات را تشكیل می دهند. در ساحت عینیت، آنچه می باید مورد توجه قرار گیرد، این رفتارها و متغیرات اقتصادی اند كه از این چارچوب های پذیرفته شده تاثیر پذیرفته اند. چکیده عربی:یری البعض أنه من الخطا تصنیف علم الاقتصاد بوصف الاسلامی و غیر الاسلامی و ربما تطرح الاسئله بصبغ اسلامیه ولکن حینما نرید اعطاء الجواب ندخل فی ساحه واحده و هی ساحه الحکم و الجواب و هذا الجواب لایقبل ای وصف آخر کاسلامی و غیراسلامی کما الحال فی السؤال. فی هذا المقال سعینا أن نجیب علی هذا السؤال و الاشکالیه التی تطرح وفی الحقیقه نسعی لتصویر علم الاقتصاد الاسلامی کفرع من العلوم الاقتصادیه و فلسفه وجود هذا الفرع هو علم تاثیر الائتمانات الخاصه و التعالیم الاسلامیه علی المتغیرات و السلوک الاقتصادی.
كلید واژه: كلید واژه فارسی: نظریه علمی، اعتباریات مشترك، اعتباریات رفاهی، اعتباریات خاص، رفتارهای اقتصادی، متغیرات اقتصادی (كلید واژه عربی: الرأی العلمی، الائتمانات المشترکه، الائتمانات الرفاهیه،الائتمانات الخاصه،السلوک الاقتصادیه، المتغیرات الاقتصادیه)

لینک کمکی