عنوان فارسي: سنخ شناسي «تبيين» در علوم اجتماعي (عنوان عربي: «التصنيف» في العلوم الاجتماعية)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: سنخ شناسي «تبيين» در علوم اجتماعي (عنوان عربي: «التصنيف» في العلوم الاجتماعية) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)

تعداد صفحات :41

چکیده فارسی:در این مقاله، پس از ریشه شناسی و اصطلاح شناسی مفهوم تبیین، فلسفه علوم اجتماعی را در تلاقی با حوزه گسترده و پیچیده تبیین، به دو رهیافت هستی شناسانه و معرفت شناسانه، طبقه بندی نموده ایم. در رویكرد هستی شناسانه، پنج نوع روش شناسی: فردگرایی، كل گرایی، جدل گرایی، نظام گرایی و واقع گرایی را به اجمال معرفی نموده ایم. در رویكرد معرفت شناسانه نیز دو مدل تبیینی: قیاسی ـ قانونی و استقرائی ـ احتمالی و با همین رویكرد، مجموعه ای از روش های تبیینی را طبقه بندی و به اختصار تشریح نموده ایم. هدف از این مقاله، نه توضیح تكنیك های خاص هر یك از انواع روش های تبیین، بلكه ترسیم شمای كلی و تحدید حدود آن نسبت به دیگر روش ها بوده است. چکیده عربی:فی هذا المقال بعد تعریف المصطلحات و مفاهیم التصنیف بشکل جذری قسمنا فلسفه علم الاجتماع فی احتشاده فی المجال الواسع و المعقد فی مجال التصنیف و لتعریف معرفه الوجود و نظریه المعرفه عرضناه فی خمس اقسام وبشکل مختصر (الفردیه، أدماج مجموع، توجیه النقاش، الانظمه، الواقعیه) وفی نظریه المعرفه عرضنا نموذجین (الحثی-قانونی، بداهه- محتملات) ولم یکن هدفنا فی هذا المجال طرح جمیع الاجزاء والتقنیات فی التصنیف بل رسم صوره کلیه وتحدید الحدود بالنسبه الی باق الطرق.
كلید واژه: كلید وازه فارسی: تبیین هستی شناسانه، تبیین معرفت شناسانه، راهبردهای تبیینی، روش های تبیین (كلید واژه عربی: تصنیف نظریه الوجود، نظریه المعرفه،استراتجیات التصنیف، انماط التصنیف)

لینک کمکی