عنوان فارسي: گفتماني بر تحليل گفتمان در مطالعات سازماني: تاملي برمباني نظري و اسلوب اجرا (عنوان عربي: الخطاب في تحليل الخطاب في الدراسات التنظيمية)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: گفتماني بر تحليل گفتمان در مطالعات سازماني: تاملي برمباني نظري و اسلوب اجرا (عنوان عربي: الخطاب في تحليل الخطاب في الدراسات التنظيمية) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)

تعداد صفحات :34

چکیده فارسی: درك جامع سازمان ها و انجام مطالعات و تحلیل های سازمانی یكپارچه، در گرو توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی آنها است. در این راستا، تحلیل گفتمان به عنوان یكی از استراتژی های پژوهشی كیفی، با مدنظر قراردادن زمینه و بافت موقعیتی سازمان ها و توجه به این نكته كه «ذهنیت ها» و «تجربه ها» بوسیله زبان خلق می شوند، به پژوهشگران كمك می کند تا به این مهم دست یابند. بر این اساس، هدف این مقاله تبیین مبانی نظری گفتمان و تحلیل گفتمان، تعیین جایگاه این طرح پژوهشی در میان پارادایم های تحقیق و تشریح شیوه انجام آن است. چکیده عربی:التعرف الصحیح علی الدوائر و التحقیق فی مشروع متکامل منوط بتعرفه علی نسیج الثقافی و الاجتماعی لتلک الدائره، وفی هذا المجال تحلیل الخطاب هی احدی استراتیجیات البحثیه النوعیه مع امعان النظر الی الارضیه و موقع الدوائر و الانتباه الی هذه النفطه أن «الذوات» و «التجارب» تخلق بواسطه اللسان و تساعد الباحث للوصول الی هذا الامر. وعلی هذا نسعی فی هذا المقال تقدیم البحوث حول مفهوم الخطاب، تحلیل الخطاب، انواع مطالعات الخطاب ونهجها و أصول تحلیل الخطاب. وینتهی هذا المقال ببیان موقع مکانه هذا المنهج بنهج بحثی بین نماذج بحث و تقدیم النماذج و علاقتها معها.
كلید واژه: كلید واژه فارسی: گفتمان، تحلیل گفتمان، پژوهش کیفی، پارادایم (كلید واژه عربی: الخطاب، تحلیل الخطاب، البحث النوعی، النموذج)

لینک کمکی