پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (.Zea mays L) به رقابت علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (.Zea mays L) به رقابت علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :13

به منظور ارزیابی تاثیر زمان نسبی سبز شدن سلمه تره (Chenopodium album L.) بر خصوصیات مورفولوژیك و فیزیولوژیك ذرت دانه ای (Zea mays L.) رقم سینگل كراس 704 در سطوح مختلف تراكم این علف هرز، آزمایشی به صورت كرت های خرد شده در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار در سال زراعی 85-1384در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. زمان سبز شدن سلمه تره با سه سطح 14 روز زودتر، هفت روز زودتر و همزمان با ذرت به عنوان فاكتور اصلی و تراكم این علف هرز با شش سطح صفر، 4، 8، 12، 16 و 20 بوته در مترمربع به عنوان فاكتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد كه ارتفاع، شاخص سطح برگ و مقدار ماده خشك ذرت با ظهور هر چه زودتر و افزایش تراكم سلمه تره كاهش یافت. در مقابل، هر چه زمان ظهور سلمه تره نسبت به ذرت جلوتر بود، شاخص سطح برگ و ماده خشك علف هرز بخصوص در تراكم های بالا، بیشترین مقدار را داشت. با وجودیكه افزایش تراكم علف هرز سلمه تره باعث كاهش خصوصیات اندازه گیری شده در ذرت شد، ولی روند كاهش در تراكم های بالای این علف هرز معنی دار نبود. در مجموع با توجه به شیب كاهشی می توان اظهار داشت كه زمان سبز شدن سلمه تره نسبت به تراكم آن تاثیر بیشتری بر رشد ذرت دارد و به ازای تعداد روزهای سبز شدن زودهنگام علف هرز نسبت به ذرت، توان رقابتی ذرت كاهش یافته و افت شدیدی در رشد آن مشاهده خواهد شد.
كلید واژه: تراکم، زمان نسبی سبز شدن، زیست توده، سطح برگ

لینک کمکی