تاثير عناصر غذايي پرمصرف (NPK) بر برخي از خصوصيات رشدي دو رقم تجاري ذرت (.KWS2360) (Zea maize L و Ressuda Pionee) در محيط آبكشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير عناصر غذايي پرمصرف (NPK) بر برخي از خصوصيات رشدي دو رقم تجاري ذرت (.KWS2360) (Zea maize L و Ressuda Pionee) در محيط آبكشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی تاثیر عناصر غذایی پر مصرف در شرایط آبكشت روی خصوصیات رشد دو رقم ذرت دانه ای KWS2360) (Zea maize L.) و (Ressuda Pionee، پژوهشی در اتاقك رشد بخش فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه دبرسن كشور مجارستان بصورت آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كاملا تصادفی با سه تكرار صورت گرفت. فاكتورهای مورد آزمایش شامل دو رقم ذرت دانه ای Ressuda Pionee) و(KWS2360 و هشت محلول غذایی شامل محلول غذایی فاقد نیتروژن (N)، محلول غذایی فاقد فسفر (P)، محلول غذایی فاقد پتاسیم (K)، محلول غذایی فاقدNP ، محلول غذایی فاقد NK، محلول غذایی فاقدPK ، محلول غذایی فاقد NPK و محلول غذایی حاوی NPK بودند و صفات مورد ارزیابی شامل وزن خشك ریشه، وزن خشك اندام هوایی، نسبت وزن خشك ریشه به اندام هوایی، تعداد برگ، سطح برگ و میزان كلروفیل برگ بودند. نتایج نشان داد كه بیشترین میزان سطح برگ (561 cm2)، وزن خشك اندام هوایی (22 گرم) در تیمار حاوی NPK و در رقم KWS2360 مشاهده شد، درحالیكه تیمار حاوی NPK در رقم Ressuda Pionee بیشترین وزن خشك ریشه (3.8 گرم) و تعداد برگ (5.6) را از خود نشان داد. نسبت وزن خشك ریشه به اندام هوایی (1.1) در تیمار فاقد NP و رقم KWS2360 زیادتر بود. كمترین میزان سطح برگ (45 cm2) و تعداد برگ (3) در تیمار فاقد NK به دست آمد. همچنین كمترین میزان وزن خشك ریشه (0.12 گرم) و وزن خشك اندام هوایی (0.31 گرم) در تیمار فاقد NPK مشاهده شد. تیمار فاقد NPK در رقم KWS2360 كمترین نسبت وزن خشك ریشه به اندام هوایی (0.16) را از خود نشان داد. در كلیه تیمارها، میزان كلروفیل برگ ها در طی زمان كاهش یافت. شیب منحنی كاهش میزان كلروفیل در تیمارهای بدون NPK، NK و NP در مقایسه با تیمارهای حاویNPK بیشتر بود. ارقام ذرت در تیمار حاوی NPK دوره رشدی طولانی تری را نسبت به سایر تیمارها داشت. رقم KWS2360 ذرت در مقایسه با رقم Ressuda Pionee تحت شرایط تنش عناصر غذایی از رشد بهتری بر خوردار بود. در مجموع چنین می توان گفت كه ایجاد تعادل در نسبت عناصر غذایی نقش مهمی را در افزایش رشد رویشی تمامی گیاهان زراعی از جمله ذرت ایفا می كند و كمبود هر یك از عناصر غذایی پرمصرف می تواند عاملی در جهت كاهش رشد این گیاه باشد.
كلید واژه: سطح برگ، کلروفیل، کمبود عناصر غذایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه

لینک کمکی