تاثير ورمي كمپوست در بهبود تحمل به شوري گياهچه هاي لوبيا قرمز رقم درخشان (.Phaseolus vulgaris L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير ورمي كمپوست در بهبود تحمل به شوري گياهچه هاي لوبيا قرمز رقم درخشان (.Phaseolus vulgaris L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :16

در سال های اخیر تولید فزاینده زباله در نتیجه رشد جمعیت شهری و توسعه صنایع، به عنوان یك چالش جدی مطرح است. ورمی كمپوست به عنوان محصول فرآوری زباله های شهری با خصوصیات فیزیكوشیمیایی مناسب، می تواند نقش موثری در رشد و نمو و نیز كاهش اثرات منفی ناشی از تنش های مختلف محیطی بر گیاهان داشته باشد. برای این منظور مطالعه ای با هدف بررسی بر هم كنش نسبت های مختلف ورمی كمپوست و تنش شوری بر صفات ریخت زایی گیاهچه های لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney) انجام شد. این آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كاملا تصادفی، شامل پنج نسبت حجمی ورمی كمپوست و ماسه (100:0؛ 90:10؛ 75:25؛50:50 و 25:75) و چهار سطح شوری (30، 60، 90 و120 میلی مول بر لیتر كلرید سدیم) به ترتیب معادل 2.75، 5.5، 8.25 و 11 دسی زیمنس بر متر، به همراه شاهد (صفر)، در سه تكرار مورد بررسی قرار گرفت. بذرها در گلدان های پلاستیكی كاشته و نمونه برداری از گیاهچه ها 28 روز پس از كاشت انجام شد. نتایج نشان داد كه در محیط بدون تنش، ورمی كمپوست تاثیر معنی داری (p£0.05) بر طول ساقه، تعداد میانگره ها، سطح و وزن خشك برگ، وزن خشك، سطح، قطر و مجموع طول ریشه ها داشت، اما تاثیر آن بر وزن خشك ساقه معنی دار نبود. بر هم كنش ورمی كمپوست و شوری، تاثیر معنی داری بر طول ساقه، تعداد میانگره ها، سطح و وزن خشك برگ، سطح و وزن خشك ریشه ها داشت، اما تاثیر آن بر وزن خشك ساقه، قطر و مجموع طول ریشه ها معنی دارنبود. بنابراین در سطوح پائین شوری تمام نسبت های ورمی كمپوست و در سطوح شوری بالا، نسبت های بالای ورمی كمپوست می تواند تا حدودی اثرات نامطلوب شوری را بر گیاهچه های لوبیا محدود نماید.
كلید واژه: تنش محیطی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، صفات ریخت زایی، گیاهچه

لینک کمکی