نقش نظريه افلاك در آراء فلسفي فيلسوفان اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش نظريه افلاك در آراء فلسفي فيلسوفان اسلامي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تاريخ فلسفه

تعداد صفحات :25

یكی از مسلماتی كه در برخی از مباحث و آراء فیلسوفان مسلمان، نقش برجسته ایفا كرده است، نظریه افلاك با محوریت زمین می باشد. این نظریه، تاثیرات چشمگیری در برخی از آراء مهم فیلسوفان اسلامی داشته است؛ بگونه كه فیلسوفانی همچون فارابی و ابن سینا بمنظور تفسیر نحو صدور افلاك و نفوس آنها، به انطوای جهات سه گانه در هر یك از عقول بالاتر از عقل دهم معتقد شدند و بر اساس آن، نحوه صدور عقل پا نتر و جسم و نفس فلكی را تفسیر نمودند. همان فیلسوفان با توجه به تعداد افلاك و زمین مستقر در مركز آن، تعداد عقول طولیه را در عدد ده منحصر دانستند و شیخ اشراق نیز با توجه به همین افلاك و كواكب موجود در برخی از آنها، به تكثر بیشمار عقول طولیه معتقد شد.ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت نیز از جمله مسائلی است كه فیلسوفان اسلامی (بویژه فیلسوفان مشائی و اشراقی) در تفسیر و توجیه آن، به حركت دوری افلاك متوسل شدند و حكمای حكمت متعالیه نیز هرچند مسئله مذكور را با تمسك به حركت جوهری حل و هضم نمودند، اما تاثیر حركات دوری افلاك در عالم تحت قمر را بكلی انكار ننمودند.فیلسوفان اسلامی در تفسیر رویا نیز بنحو موثری از نظریه افلاك استفاده نمودند. آنها افلاك و نفوس فلكی را الواح و مخزن ادراكات جزئی دانسته و رویا و اطلاع از امور غیبی را محصول ارتباط و اتصال نفوس انسانی با نفوس فلكی می دانند. افزون بر آن، برخی از این فیلسوفان (سهروردی) مسئله تذكر و یادآوری امور فراموش شده را از طریق همان ارتباط با مخزن علوم جزئی یعنی نفوس فلكی میسر می دانند.مسئله معاد جسمانی برخی از نفوس بشری نیز از جمله مسائلی است كه برخی از فلاسفه مسلمان با تمسك به اجسام فلكی به تفسیر آن پرداخته اند و بر این باور بوده اند كه نفوس جاهله با پیوستن به اجرام فلكی، عقاید و كارهای دنیوی خود را تخیل نموده و بدین طریق به لذت یا الم خیالی دست می یابد.تفسیر و تشریح مسائل مذكور و نقد و بررسی رویكرد فیلسوفان اسلامی در این زمینه، موضوع و وظیفه است كه این مقاله بعهده گرفته است.
كلید واژه: افلاك، عقول طولیه، رویا، ربط حادث به قدیم، معاد جسمانی

لینک کمکی