ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا در تب ن موضوع فلسفه و تمايز آن با ساير علوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا در تب ن موضوع فلسفه و تمايز آن با ساير علوم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تاريخ فلسفه

تعداد صفحات :26

علم بودن یك علم مرهون انسجام مسائل و انسجام مسائل در گرو عاملی وحدت آفرین است. اغلب حكما این عامل وحدت آفرین را موضوع علم خوانده و موضوع را ملاك تمایز علوم از یكدیگر دانسته اند. پرسش اصلی تحقیق حاضر، بررسی دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در تعیین موضوع فلسفه و تمایز آن از سایر علوم است. چنانكه در منطق آمده، موضوع هر علم چیزی است كه از عوارض ذاتی آن علم بحث می كند؛ بتعبیر دیگر، محمولات مسائل علم از عوارض ذاتی آن است. ازاینرو بین موضوع هر علم و مسائل آن رابطه تنگاتنگی برقرار است. طبق دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، موضوع فلسفه ـ در مقام تعریف ـ «موجود بما هو موجود» است و مسائل آن نیز از عوارض ذاتی وجود است. اما نه تنها دلیلی بر اثبات این مطلب نیست، بلكه در تمام تحقق پاره از مسائل موجود در آثار این دو فیلسوف منطقا از مسائل این فن بشمار نمی آیند؛ از جمله مباحث نفس، معاد، نبوت و امامت. تطبیق قواعد منطقی علم شناسی بر همه آنچه بعنوان مسائل فلسفی مطرح است، بسیار چالش برانگیز است؛ چرا كه در مقام تعریف مسائل فلسفی باید از عوارض ذاتیه «موجود بما هو موجود» باشند اما در مقام تحقق به مشكل برخورده و بنظر میرسد در برخی از مسائل فلسفی این نكته رعایت نشده است. از اینرو شكافی میان مقام تعریف و مقام تحقق فلسفه، بوجود می آید كه باید برای پر كردن این شكاف تلاشهایی انجام شود. از جمله اینكه اگر بخواهیم فیلسوفانه به اثبات عقاید خود بپردازیم، میتوانیم آن را در علمی جداگانه یا در فلسفه های مضاف بررسی كنیم. ازاینرو هیچ منعی بنظر نمیرسد كه حوزه های گوناگون فلسفی را با شعاعهای متفاوت تعریف كرده و با قراردادن موضوعات متفاوت و التزام به قاعده عوارض ذاتیه به فلسفه های اخص و اعم دست یافت.
كلید واژه: ملاك تمایز علوم، عوارض ذاتی، موجود بما هو موجود، مقام تعریف، مقام تحقق، فلسفه های مضاف علم شناسی

لینک کمکی