اثر تنش كم آبي بر كارآيي مصرف آب ارقام كلزا (.Brassica napus L) در شرايط مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر تنش كم آبي بر كارآيي مصرف آب ارقام كلزا (.Brassica napus L) در شرايط مشهد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :8

تنش خشكی یكی از عوامل كاهش عملكرد دانه و درصد روغن در كلزا (Brassica napus L.) می باشد. كارآیی مصرف آب كلزا در پاسخ به محدودیت آب در سال زراعی 89-1388 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور آزمایشی با طرح بلوك های كامل تصادفی و با سه تكرار در ایستگاه تحقیقات طرق مشهد در استان خراسان رضوی اجرا شد كه در آن مبنای آبیاری دو سطح تامین نیاز آبی شامل 80 میلی متر تبخیر از تشتك تبخیر كلاس A برای شرایط عدم تنش و 120 میلی متر تبخیر از تشتك تبخیر كلاس A برای شرایط تنش قرار گرفت. تیمارهای رقم شامل هایولا 401، هایولا 330، پارك لند، گلد راش، بی پی 18 و لندریس بودند. میانگین كارآیی مصرف آب در شرایط تنش 6.6 كیلوگرم بر متر مكعب آب با مصرف 3412.3 متر مكعب آب و در شرایط عدم تنش 4.5 كیلوگرم بر متر مكعب آب با مصرف 4612.3 متر مكعب آب بود. بیشترین كارآیی مصرف آب مربوط به رقم هایولا 401 با كارآیی 7.4 كیلوگرم بر متر مكعب آب در شرایط تنش و كمترین مربوط به رقم گلد راش با كارآیی 2.6 كیلوگرم بر متر مكعب در شرایط عدم تنش بود. كارآیی مصرف آب در تولید روغن در ارقام مورد آزمایش تفاوت معنی دار داشت. به طوری كه رقم هایولا 401 با 0.28 كیلوگرم روغن بر متر مكعب آب در شرایط عدم تنش بیشترین كارآیی و رقم بی پی 18 با 0.06 كیلوگرم روغن بر متر مكعب آب در شرایط تنش كمترین كارآیی را داشت. نتایج نشان داد كه تنش كم آبی توانسته كارآیی مصرف آب را در ارقام تحت آزمایش در تولید ماده خشك و دانه به طور معنی دار افزایش دهد، اما تنش خشكی عملكرد روغن و كارآیی مصرف آب در تولید روغن در ارقام را بطور معنی داری كاهش داد.
كلید واژه: آبیاری، تنش خشکی، روغن، گیاه دانه روغنی

لینک کمکی