ترويج الگوي بنيادي مهياسازي براي مقابله و کنترل عملي سرمازدگي (بخش همايجان سپيدان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ترويج الگوي بنيادي مهياسازي براي مقابله و کنترل عملي سرمازدگي (بخش همايجان سپيدان فارس) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :16

در عصر حاضر، کشاورزان برای همراهی با تغییرات مستمر نیازمند ساختاردهی به برنامه‌ ریزی خود هستند؛ چنین ساختاردهی بر اهمیت تصمیم‌ گیری ‌های مدبرانه کشاورزان تاکید دارد. از جمله مهمترین تحولات، تغییرات اقلیمی است. درک این که چه تدابیری برای رویارویی با این تغییرات اتخاذ گردد،، به شناخت رفتارهای کشاورزان در شرایط تصمیم‌ گیری برای واحد تولیدی و موانع و عوامل موثر در این نوع شناخت نیاز دارد. سرمازدگی یکی از تغییرات اقلیمی است که مساحت و میزان خسارت آن در باغات استان فارس و شهرستان سپیدان طی سال ‌های اخیر افزایش یافته است که به ‌دلیل آسیب دیدگی اندام ‌های حساس گیاه در اثر کاهش ناگهانی دما در فصل رویش است. این پدیده تاکنون خسارات زیادی به محصولات باغی شهرستان سپیدان وارد ساخته است. شهرستان سپیدان (از جمله بخش همایجان) از نقاط سردسیری استان فارس می ‌باشد که رتبه اول سرمازدگی شهرستان های سردسیری استان را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، پژوهش حاضر با بهره‌ گیری از روش کیفی و مطالعه موردی اکتشافی به بررسی نوع تصمیمات باغداران و عوامل موثر بر آنها پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و مصاحبه گروه متمرکز استفاده شد. روایی پژوهش مورد تایید اساتید صاحب نظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که تصمیمات باغداران در شرایط سرمازدگی تحت تاثیر ساختارهای پنجگانه «جمعیت شناسی»، «شناختی»، «شبکه ‌ای و گروهی»، «آگاهی - آموزش - یادگیری» و «ارزیابی اطلاعات و پیامدهای تصمیم» می ‌باشد. در پایان بر مبنای الگوی مهیا‌سازی، پیشنهاداتی برای حفاظت در برابر سرمازدگی ارائه می ‌گردد.
كلید واژه: تصمیم گیری، کشاورزی، سرمازدگی، الگوی مهیاسازی، همایجان فارس

لینک کمکی