مقايسه اثر كودهاي زيستي با كودهاي شيميايي بر رشد، عملكرد و درصد روغن آفتابگردان (.Helianthus annuss L) در سطوح مختلف تنش خشكي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه اثر كودهاي زيستي با كودهاي شيميايي بر رشد، عملكرد و درصد روغن آفتابگردان (.Helianthus annuss L) در سطوح مختلف تنش خشكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :13

حفظ محیط زیست و تولید محصولات كشاورزی سالم، در حال حاضر از وظایف كشاورزی است. مدیریت عناصر خاك با استفاده از كودهای زیستی از اركان كشاورزی پایدار محسوب می شود. نحوه عمل كودهای مختلف در شرایط تنش خشكی بسیار متفاوت است. به منظور مقایسه اثرات انواع كودهای زیستی (اگروهیومیك، نیتروكسین، سوپرچاذب و ورمی كمپوست) با كودهای شیمیایی متداول (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و بررسی تاثیر آن ها بر رشد، عملكرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشكی (100%، 75، 50 و 25% ظرفیت مزرعه)، پژوهشی گلخانه ای به صورت یك آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كاملا تصادفی با 20 تیمار و سه تكرار در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز طراحی و اجرا شد. نتایج نشان داد كه اثر تنش خشكی بر ارتفاع بوته، قطر طبق، عملكرد بیولوژیك، عملكرد دانه و شاخص برداشت تاثیر معنی دار و بر درصد روغن دانه غیرمعنی دار بود. بیشترین شاخص برداشت در سطح تنش 50% ظرفیت مزرعه به دست آمد. همچنین مشاهده شد كه بهترین عملكرد دانه در كودهای زیستی و بیشترین ارتفاع بوته از كودهای شیمیایی به دست می آید. بیشترین عملكرد دانه در شرایط بدون تنش و تنش شدید به ترتیب در نیتروكسین و سوپرجاذب مشاهده شد. نوع كود بر ارتفاع بوته و عملكرد دانه نیز تاثیر معنی داری داشت. به طور كلی كودهای زیستی بویژه سوپرجاذب و ورمی كمپوست به دلیل قدرت نگهداری زیادتر رطوبت در مقایسه با كودهای شیمیایی پاسخ بهتری به شرایط تنش خشكی نشان دادند و عملكرد بهتری داشتند. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد استفاده از كودهای زیستی در شرایط محدودیت رطوبت برای غلبه بر اثرات منفی تنش خشكی می تواند مفید باشد.
كلید واژه: آلودگی زیست محیطی، اجزای عملکرد، کیفیت دانه

لینک کمکی