تاثير سطوح مختلف روغن کانولا بر فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز مخاط روده کوچک بوقلمون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير سطوح مختلف روغن کانولا بر فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز مخاط روده کوچک بوقلمون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :8

افزودن چربی به خوراک علاوه بر خوش خوراکی، کاهش سرعت عبور مواد غذایی در روده و همچنین با کمک به جذب ویتامین های محلول در چربی موجب بهبود عملکرد طیور می شود. این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف روغن کانولا بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده کوچک بوقلمون انجام گردید. این تحقیق در قالب یك طرح کاملا تصادفی در 3 سطح روغن کانولا با مقادیر صفر، 2.5 و 5 درصد با 3 تکرار و هر تکرار حاوی 10 قطعه بوقلمون اجرا شد. در پایان دوره از هر تكرار 2 قطعه جوجه انتخاب و در آزمایشگاه از قسمت های مختلف روده كوچك آن ها (1، 10، 30، 50، 70 و 90 درصد طول روده كوچك) نمونه گیری شد و فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری در سطح احتمال 5 درصد صورت گرفت. نتایج حاكی از این بود كه مصرف روغن کانولا تاثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز در قسمت های مختلف روده كوچك بوقلمون های آزمایشی داشت (P<0.05). به نظر می رسد که روغن با کاهش سرعت عبور مواد غذایی در روده موجب هضم بهتر مواد پروتیینی شده و در نهایت موجب افزایش فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده می شوند.
كلید واژه: کانولا، لوسین آمینوپپتیداز، روده کوچک و بوقلمون

لینک کمکی