شناسايي مايکوباکتريوم اويوم تحت گونه پاراتوبرکلوزيس در نمونه بافتي ايلئوم در گاوهاي ذبح شده در کشتارگاه شهرکرد به دو روش رنگ آميزي اختصاصي زيل نلسون و واکنش زنجيره اي پليمراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي مايکوباکتريوم اويوم تحت گونه پاراتوبرکلوزيس در نمونه بافتي ايلئوم در گاوهاي ذبح شده در کشتارگاه شهرکرد به دو روش رنگ آميزي اختصاصي زيل نلسون و واکنش زنجيره اي پليمراز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :9

بیماری یون نوعی التهاب مزمن روده ای شدید و پیشرونده است که دستگاه گوارش نشخوارکنندگان اهلی، وحشی و تک سمی ها را درگیر می سازد. این مطالعه به منظور تشخیص مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز و رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون بر روی نمونه های بافتی ایلئوم انتخاب شده از گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد انجام شد. نتایج آزمایش رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون و واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای بترتیب آلودگی 6.67% و 26.67% را نشان داند. آزمون آماری مك نمار نشان داد كه حساسیت آزمون واكنش زنجیره ای پلی مراز بیش از رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون است (p<0.001). میزان توافق کلی بین دو روش 80 درصد و ضریب کاپا 0.33 محاسبه شد که نشان دهنده توافق ضعیف است (p<0.01). همچنین رابطه معنی داری بین آلودگی با جنس، نژاد و سن مشاهده نشد (p>0.05). نتایج نشان داد كه آزمون واكنش زنجیرهای پلیمراز جهت تشخیص آلودگی از دقت بالایی برخوردار است و در مراحل اولیه بیماری که تعداد میکروارگانیسم ها اندک است نمی توان به نتایج هیستوپاتولوژیک جهت تشخیص بیماری یون اعتماد کرد.
كلید واژه: بیماری یون، مایكوباكتریوم پاراتوبركلوزیس، گاو، هیستوپاتولوژی، زیل نلسون،واكنش زنجیره ای پلیمراز

لینک کمکی