بازتاب معرفت شناسي مدرن و پسامدرن در داستان كوتاه: شرحي تمثيلي از دو داستان كوتاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بازتاب معرفت شناسي مدرن و پسامدرن در داستان كوتاه: شرحي تمثيلي از دو داستان كوتاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي)

تعداد صفحات :21

در برابر رویكرد معرفت شناسی دكارتی كه بر پایه تفكیك انسان فاعل (سوژه) از جهان عینی (ابژه) استوار است، نوگرایی پدیدارشناسی هوسرل، مرزی بین این دو نمی شناسد و فاعل و مفعول را در هم كنشی دیالكتیكی با هم می فهمد. بدین ترتیب «من» دكارتی جهان- آگاه در دید نوگرایی، موجودی پیراسته و ماندگار و دگرگون ناپذیر و جدا از «غیر» و جهان نیست و هر گونه آگاهی از بن اندیشه ور است. «لوییزا لطفا به خانه برگرد» اثر شرلی جكسون در تقلید یا هجوی از «ویكفیلد» اثر ناتانیل هاثورن نوشته شده و موضوع هر دو گریز از خانه و بازگشت است. این مقاله بحث می كند كه می توان خانه را نماد یا نشانی از جهان، برون، یا (مفعول) دانست كه با قهرمان (فاعل) هم كنشی دیالكتیكی دارد و یكدیگر را تعریف می كنند.
كلید واژه: سنت، معرفت شناسی، پدیدارشناسی، شرلی جكسون، مدرنیته، ناتانیل هاثورن، اندیشه وری

لینک کمکی