تاثير محلول پاشي عناصر ريز مغذي و دور آبياري بر ويژگي هاي زراعي و عملکرد سياه دانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير محلول پاشي عناصر ريز مغذي و دور آبياري بر ويژگي هاي زراعي و عملکرد سياه دانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تنش هاي محيطي در علوم زراعي

تعداد صفحات :12

کاربرد عناصر ریزمغذی سبب بهبود رشد، بازدهی و افزایش عملکرد گیاهان در شرایط تنش می گردد. به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی ریز مغذی ها و دور آبیاری در سیاه دانه، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بجنورد، بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. دور آبیاری با فواصل 7، 14 و 21 روز به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی عناصر ریزمغذی شامل: شاهد (عدم محلول پاشی)، بر، روی و آهن بترتیب با غلظت 2، 3 و 4 در هزار و مخلوط سه عنصر مزبور به عنوان عامل فرعی اجرا شدند. نتایج نشان داد که تاثیر دور آبیاری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در بوته و کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود و با افزایش فواصل آبیاری ویژگی های مورد بررسی کاهش نشان دادند. بیشترین عملکرد دانه از دور آبیاری 7 روز بدست آمد. ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در بوته و کپسول، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت تحت تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی معنی دار شدند. اختلاف بین تیمارهای محلول پاشی عناصر ریزمغذی با عدم محلول پاشی (شاهد) در تمام ویژگی های مذکور معنی دار بودند. بیشترین عملکرد دانه به تیمار محلول پاشی مخلوط عناصر ریز مغذی تعلق داشت.
كلید واژه: ارتفاع بوته، تنش خشکی، شاخه، کپسول، عملکرد بیولوژیک

لینک کمکی