بررسي اجزاي تشکيل دهنده اسانس سه گونه گياه گل راعي (.Hypericum spp) در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اجزاي تشکيل دهنده اسانس سه گونه گياه گل راعي (.Hypericum spp) در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياهان دارويي

تعداد صفحات :12

مقدمه: اسانس ها محتوی شمار زیادی از متابولیت های ثانویه فرار می باشند که کاربرد وسیعی در صنایع دارویی و بهداشتی یافته اند از جمله استفاده از اجزای اسانس ها در کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا، به عنوان مثال تاثیر آلفا و بتا - پینن در کنترل باکتری های گرم مثبت جنس Staphylococcus که عامل عفونت آندوکاردیت می باشند به اثبات رسیده است.هدف: شناسایی اجزای اسانس برخی گونه های گل راعی موجود در ایران به منظور مشخص نمودن مهم ترین ترکیبات و مقایسه آنها با یکدیگر بود.روش بررسی: اسانس گیری از اندام های تازه سه گونه .H. tetrapterum Frise. ،Hypericum perforatum L و H. patulum Thunb. به روش تقطیر با آب صورت گرفت و اجزای اسانس با استفاده از دستگاه گروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی متصل به طیف نگارجرمی (GC/MS) شناسایی شدند.نتایج: آنالیز اجزای اسانس نشان داد که در گونه H. perforatum آلفا - پینن (21.8 درصد)، نونان (9.7 درصد) و ان- اکتان (9.1 درصد) به ترتیب بیشترین اجزای اسانس می باشند، در حالی که در گونه H. tetrapterum ان - دکان (30.8 درصد) و ان - نونان (9.9 درصد) و همچنین در گونه H. patulumبتا - پینن (30.2 درصد) و آلفا - پینن (18.3 درصد) به ترتیب بیشترین اجزای اسانس را تشکیل می دادند.نتیجه گیری: در بین سه گونه مورد بررسی در این مطالعه اختلاف عمدتا وابسته به گونه گیاهی بود. همچنین همان طور که اشاره شد اسانس گونه H. perforatum دارای مقادیر بالای آلفا - پینن و اسانس گونه H. patulum دارای مقادیر بالای آلفا و بتا - پینن می باشند که پتانسیل بالای این مونوترپن های مهم در درمان و پیشگیری بیماری هایی همچون بیماری عفونت آندوکاردیت به اثبات رسیده است لذا می توان این گونه ارزشمند دارویی به عنوان کاندیدی در برابر بیماری های عفونی دانست.
كلید واژه: .H. tetrapterum ،H. patulum ،Hypericum perforatum L، اجزای اسانس، آلفا - پینن، بتا - پینن، ان – آندکان

لینک کمکی