مقايسه دو روش تئوري تلفيق معادلات انرژي و اندازه حرکت در تخمين دبي عبوري از دريچه هاي قطاعي در شرايط استغراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه دو روش تئوري تلفيق معادلات انرژي و اندازه حرکت در تخمين دبي عبوري از دريچه هاي قطاعي در شرايط استغراق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پژوهش آب ايران

تعداد صفحات :6

دریچه قطاعی از متداولترین سازه های تنظیم سطح آب و دبی جریان است. برای تخمین دبی عبوری یا ضریب تخلیه جریان از این دریچه ها روابط و نمودارهای تجربی متعددی ارایه شده است. هر یک از روابط تجربی موجود در محدوه خاصی معتبر می باشند. در این تحقیق دو روش تئوری بر مبنای تلفیق معادلات انرژی و اندازه حرکت برای تخمین دبی عبوری از دریچه های قطاعی در شرایط استغراق بررسی شده است. در روش اول معادلات انرژی و اندازه حرکت بین مقاطع بالادست دریچه و ناحیه حداکثر انقباض جریان در پشت دریچه نوشته می شوند و مقدار دبی عبوری از هر معادله محاسبه و میانگین آنها در یک ضریب اصلاحی ضرب و به عنوان دبی محاسباتی در نظر گرفته می شود. در روش دوم رابطه انرژی بین مقطع بالادست دریچه و مقطع حداکثر انقباض جریان و رابطه اندازه حرکت بین مقطع حداکثر انقباض و مقطع جریان در پایاب دریچه نوشته می شوند که با حل همزمان دو معادله غیرخطی در یک برنامه کامپیوتری دبی عبوری از دریچه و عمق استغراق در پشت دریچه محاسبه می شود. با استفاده از 1490 داده بدست آمده از اندازه گیری های آزمایشگاهی محققان قبلی دو روش فوق مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش های بکار گرفته شده از دقت خوبی برای تخمین دبی عبوری از دریچه برخوردارند.
كلید واژه: رابطه انرژی، دریچه قطاعی، جریان مستغرق، رابطه اندازه حرکت

لینک کمکی