تحليل فراواني منطقه اي سيلاب در حوضه آبريز کشف رود با استفاده از روش گشتاورهاي خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل فراواني منطقه اي سيلاب در حوضه آبريز کشف رود با استفاده از روش گشتاورهاي خطي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پژوهش آب ايران

تعداد صفحات :8

طراحی انواع سازه های هیدرولیکی، پهنه بندی دشت های سیلابی و ارزیابی اقتصادی پروژه های حفاظت سیلاب نیازمند اطلاعات مقدار و فراوانی سیلاب می باشند. تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب راه حل برآورد حداکثر سیلاب برای حوضه های دارای آمار اندک یا فاقد ایستگاه است. یکی از روش های معمول که جهت تحلیل فراوانی کاربرد گسترده ای دارد، روش گشتاورهای خطی است. برتری این روش نسبت به دیگر روشها در این است که نسبت به داده های پرت حساسیتی کمتری دارد. در این تحقیق برای تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز کشف رود از روش گشتاور های خطی استفاده شده است. با استفاده از دو آماره همگنی، آماره ناجوری و آماره ناهمگنی، به بررسی جور بودن ایستگاه ها و همگنی منطقه پرداخته شده است. بر اساس دیاگرام های گشتاورهای خطی و آماره توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته (GEV) بعنوان توزیع مناسب برای منطقه تحت مطالعه تشخیص داده شده است. از طرف دیگر، توزیع های لوگ پیرسن نوع سه و لوگ نرمال سه پارامتری در سطح محلی قابل قبول اند.
كلید واژه: همگنی، توزیع منطقه ای اصلی، حوضه آبریز کشف رود، گشتاورهای خطی، ناجوری

لینک کمکی