بررسي تاثيراحداث Check Dam بر مرفولوژي آبراهه ها و ترسيب رسوبات (مطالعه موردي: حوضه آبخيز آب جوان- فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثيراحداث Check Dam بر مرفولوژي آبراهه ها و ترسيب رسوبات (مطالعه موردي: حوضه آبخيز آب جوان- فارس) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پژوهش آب ايران

تعداد صفحات :5

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سدهای اصلاحی رسوبگیر خشکه چین احداث شده درطول یک آبراهه بر مرفولوژی آبراهه و ترسیب رسوبات در یک منطقه کوهستانی خشک و نیمه خشک است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد سدهای اصلاحی ایجاد شده در تله اندازی رسوبات ریز دانه در قسمت های مختلف آبراهه متفاوت است و در این بین سدهای انتهایی عملکرد بهتری داشته اند. از سراب آبراهه به سمت پایین دست، پهنای آبراهه افزایش یافته و میزان رسوبات تله انداخته شده توسط سدهای انتهایی بیشتر از رسوبات ترسیب شده در سراب آبراهه است.
كلید واژه: Check Dam، مرفولوژی آبراهه، ترسیب رسوبات

لینک کمکی